Algemene voorwaarden

1. Toepassing.
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot Villa Klingenthal.
1.2 In deze algemene voorwaarden wordt onder het begrip ‘huurder’ verstaan: de persoondie met Villa Klingenthal een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van de accommodatie. Onder het begrip ‘gebruiker’ wordt verstaan: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de huurder gehuurde accommodatie.
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwarden of naar andere algemene voorwaarden. Villa Klingenthal wijst alle algemene voorwaarden waar u naar verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.
1.4 Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

2. Reserveringen.
2.1 Villa Klingenthal behoudt zich het recht voor om te allen tijde – zonder opgaven van redenen te weigeren een reservering in behandeling te nemen.
2.2 Indien Villa Klingenthal uw reservering in behandeling neemt, zendt Villa Klingenthal u een schriftelijke bevestiging tevens factuur binnen 14 dagen na verrichting van de reservering. Deze dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen
onmiddellijk meegedeeld te worden aan Villa Klingenthal.
2.3 Bent u binnen 14 dagen na verrichting van de reservering niet in het bezit van een schriftelijke bevestiging/factuur, dan dient u onmiddellijk contact op te nemen met Villa Klingenthal. Bij gebreke blijven hiervan kan geen beroep gedaan worden op de reservering.
2.4 Tussen u en Villa Klingenthal komt een overeenkomst tot stand op het moment dat Villa Klingenthal de schriftelijke bevestiging van uw reservering tevens factuur aan u heeft verzonden.

3. Wijzigingen in de overeenkomst.
3.1 Indien u, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is Villa Klingenthal niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van Villa Klingenthal om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen door haar worden geaccepteerd, kan Villa Klingenthal u wijzigingskosten in rekening brengen.

4. In -de-plaatsstelling.
4.1 Het is de ondernemer, de huurder en andere gebruikers niet toegestaan de accommodatie onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Villa Klingenthal.
4.2 Indien u en Villa Klingenthal zijn overeengekomen dat u en/of één of meer gebruikers wordt vervangen, blijft u naast de huurder en/of gebruikers die u en/of andere gebruikers vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover Villa Klingenthal voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom, de wijzigingskosten (zie art. 3.1) en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en eventuele annuleringskosten.

5. Extra kosten.
5.1 U/De huurder is behalve de huurprijs ook reinigingskosten en toeristenbelasting verschuldigd.

6. Betalingen.
6.1 De huursom meer dan € 525,- bedragen, dient u een aanbetaling te doen met een minimum van € 250,-. Betaling van voornoemde bedragen dienen te geschieden binnen 14 dagen na datum van de bevestiging/factuur van de reservering van Villa Klingenthal.
6.2 Het restant bedrag van de huursom dient te zijn ontvangen door Villa Klingenthal uiterlijk 8 weken voor de dag van aanvang van het verblijf in Villa Klingenthal als vermeld in de bevestiging van de reservering.
6.3 Bij reservering binnen 8 weken voor aanvang van u verblijf moet het gehele reservingsbedrag ineens voldaan worden terstond bij reservering, dan wel indien u telefonisch reserveert, binnen 14 dagen na datum van de bevestiging/factuur. Als bij aankomst bij de accommodatie blijkt dat het reserveringsbedrag nog niet (volledig is bijgeschreven op de bankrekening van Villa Klingenthal dan dient u het (restant van het) reserveringsbedrag als nog ter plekke te voldoen. Bij gebreke van een betaling conform het vorenstaande kan Villa Klingenthal u het gebruik van de accommodatie ontzeggen. Indien later mocht blijken dat er door u wel een betalingsopdracht was gegeven, maar het bedrag bij aankomst nog niet was bijgeschreven op de bankrekening van Villa Klingenthal, dan zal restitutie van het teveel betaaldeachteraf plaats vinden.
6.4 Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dit geval zal Villa Klingenthal u schriftelijk de mogelijkheid bieden het nog verschuldigde bedrag alsnog binnen 7 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, behoudt Villa Klingenthal zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden (annuleren) met ingang van de dag dat de termijn van 7 dagen is verstreken en bent u aansprakelijk voor alle schade die Villa Klingenthal als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Villa Klingenthal in verband met u reservering en de ontbinding heeft moeten maken. Villa Klingenthal heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 11 van toepassing.
6.5 Villa Klingenthal heeft steeds het recht om vorderingen op u uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door u uit welke hoofde dan ook betaalde bedragen.

7. Aankomst en vertrek.
7.1 De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de bevestiging Van de reservering, vanaf 14:00 uur worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld op de bevestiging van de reservering dient de accommodatie voor 10:00 uur verlaten te zijn.
7.2 Indien het gebruik van de accommodatie eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum, als vermeld op de bevestiging van de reservering heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) huurprijs en/of kosten.

8. Huisdieren.
8.1 Huisdieren van huurder en hun bezoekers zijn niet toegestaan.

9. Breuk en vermissingen.
9.1 De huurder, genoemd op de bevestiging van de reservering, is verantwoordelijk, het geen de verantwoordelijkheid dan wel de aansprakelijkheid van de overige gebruikers/gasten onverlet laat, voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie, voor zover zulks door hem of zijn gezelschap/de andere gebruiker  word beïnvloed.
9.2 Daarnaast is de huurder steeds aansprakelijk, wat de aansprakelijkheid van andere gebruikers onverlet laat, voor schade door breuk en/of vermissing en/ beschadiging van inventaris en/of accommodatie. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan Villa Klingenthal en dient vergoed te worden, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van zichzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn gezelschap.

10. Borgsom.
10.1 Villa Klingenthal kan van u bij aanvang van het verblijf een borgsom verlangen ten bedrage van € 350,- voor de accommodatie. In het geval de borgsom niet onmiddellijk wordt voldaan is Villa Klingenthal
gerechtigd de huurder en/of andere gebruikers de toegang tot en het gebruik van de accommodatie te
ontzeggen.
10.2 Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft is Villa Klingenthal bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddelijke ingang te ontbinden (annuleren).
10.3 de borgsom of het eventuele restant daarvan na voldoening daaruit van vordering van Villa Klingenthal op de huurder en/of gebruikers, wordt terug betaalt indien u de accommodatie naar behoren, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 achterlaat. Eventuele aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet te niet gedaan.

11. Annuleringskosten.
11.1 Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn de annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen zijn bij annulering tot 28 dagen voor de dag van aankomst 50% van de totale kosten en bij annulering vanaf de 28e dag voor aankomst of later de totale kosten/overeengekomen huurprijs.
11.2 U kunt zich tegen dit risico verzekeren door tegelijk met uw reservering een annuleringsverzekering af te sluiten bij uw verzekeraar.
11.3 Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering.

12. Overmacht en Wijzigingen.
12.1 Villa klingenthal behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de accommodatie. Voor het plegen noodzakelijke onderhoud zult u zonder recht op vergoeding toestaan dat tijdens uw verblijf aan de accommodatie werkzaamheden worden uitgevoerd.
12.2 In het geval Villa Klingenthal al dan niet tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, zal u binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (een andere periode/accommodatie etc.)
12.3 Overmacht aan de zijde van Villa Klingenthal bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Villa Klingenthal, daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, blokkades, brand, waterschade, stormschade en andere storingen en gebeurtenissen.